راهنما

پارک موزه آب

بوستان در تهران
نقشه و آدرس: تهران، قلهک، خیابان شریعتی، خیابان یخچال، پارک موزه آب