راهنما

پارک خشایار

بوستان در تهران
نقشه و آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، کوچه والی نژاد، پارک خشایار