راهنما

مسعود صانعی

(شهید مسعود صانعی)
خیابان فرعی در تهران
نقشه و آدرس: تهران، خیابان آفریقا، مسعود صانعی