راهنما

باغ سفارت روسیه

بوستان در تهران
نقشه و آدرس: تهران، الهیه، بزرگراه مدرس شمال، خیابان آفریقای شمالی، خیابان مریم شرقی، خیابان شریفی منش، خیابان الهیه، باغ سفارت روسیه