راهنما

باغ سفارت ترکیه

بوستان در تهران
نقشه و آدرس: تهران، الهیه، بزرگراه مدرس شمال، خیابان آفریقای شمالی، خیابان مریم شرقی، خیابان شریفی منش، کوچه استانبول، باغ سفارت ترکیه