راهنما

بیمارستان امام خمینی

(بیمارستان 1000 تخت خوابی)
فضای درمانی در تهران
نقشه و آدرس: تهران، خیابان آزادی، خیابان دکتر قریب، بیمارستان امام خمینی