راهنما

ورزشگاه شهید شیرودی

ورزشگاه در تهران
نقشه و آدرس: تهران، خیابان دکتر مفتح، ورزشگاه شهید شیرودی