راهنما

نصرت غربی

(اقبال آشتیانی)
خیابان اصلی در تهران
نقشه و آدرس: تهران، میدان توحید، نصرت غربی