راهنما

پاتریس لومومبا

خیابان اصلی در تهران
نقشه و آدرس: تهران، پاتریس، خیابان ستارخان، پاتریس لومومبا