راهنما

بوستان علمشاهی

(پارک علمشاهی)
بوستان در تهران
نقشه و آدرس: تهران، سلسبیل جنوبی، خیابان آذربایجان، خیابان کمالی، خیابان مرتضوی، بوستان علمشاهی