راهنما

میدان شمشیری

(سه راه آذری)
میدان در تهران
نقشه و آدرس: تهران، خیابان قزوین، میدان شمشیری