راهنما

بوستان خبرنگار

(پارک خبرنگار)
بوستان در تهران
نقشه و آدرس: تهران، سلسبیل جنوبی، خیابان امام خمینی، کوچه ده متری گلکار، بوستان خبرنگار