راهنما

بلوار ابوذر

خیابان اصلی در تهران
نقشه و آدرس: تهران، ابوذر، بهنام، خیابان آیت الله کاشانی، بلوار ابوذر