راهنما

شاهین شمالی

(کامران کبیری طامه)
خیابان اصلی در تهران
نقشه و آدرس: تهران، شاهین، بزرگراه همت غرب، شاهین شمالی