راهنما

بلوار شهرداری

خیابان فرعی در تهران
نقشه و آدرس: تهران، سعادت آباد، میدان کاج، خیابان سرو غربی، بلوار شهرداری