راهنما

بلوار شهید دادمان

(پونک باختری)
خیابان اصلی در تهران
نقشه و آدرس: تهران، سعادت آباد، بلوار شهید دادمان