راهنما

بیمارستان امیرالمومنین

فضای درمانی در تهران
نقشه و آدرس: تهران، پاتریس، خیابان ستارخان، خیابان شهرآرا، بیمارستان امیرالمومنین