راهنما

پارک طرشت

بوستان در تهران
نقشه و آدرس: تهران، طرشت، خیابان آزادی، خیابان بلوار اکبری، پارک طرشت