راهنما

پارک عزیزی

بوستان در تهران
نقشه و آدرس: تهران، طرشت، بزرگراه محمدعلی جناح شمال، خیابان صالحی، میدان صالحی، پارک عزیزی