راهنما

تربیت بدنی دانشگاه شریف

ورزشگاه در تهران
نقشه و آدرس: تهران، زنجان، بزرگراه یادگار امام جنوب، خیابان شهید حبیب الله جنوبی، خیابان قاسمی، تربیت بدنی دانشگاه شریف