راهنما

مسجد الجواد

تهران
نقشه و آدرس: تهران، میدان هفت تیر، مسجد الجواد