راهنما

پارک فردوسی

بوستان در تهران
نقشه و آدرس: تهران، تولیدارو، بزرگراه آیت الله سعیدی جنوب، خیابان بلوار معلم، میدان معلم، خیابان مدائن، خیابان برادران اسماعیلی، پارک فردوسی