راهنما

بلوار الغدیر

خیابان اصلی در تهران
نقشه و آدرس: تهران، یافت آباد جنوبی، بزرگراه آزادگان غرب، بلوار الغدیر