راهنما

میدان آزادگان

میدان اصلی در کرمانشاه
نقشه و آدرس: کرمانشاه، میدان آزادگان