راهنما

پارک شمشیری

بوستان در تهران
نقشه و آدرس: تهران، مهرآباد جنوبی، بزرگراه آیت الله سعیدی جنوب، خیابان شمشیری، پارک شمشیری