راهنما

اطرب

روستا در مازندران، نکا، مرکزی
جمعیت: 1490 نفر

نقشه و آدرس: استان مازندران، شهرستان نکا، بخش مرکزی، دهستان قره طغان، روستای اطرب