راهنما

کرکیخان

روستا در لرستان، بروجرد، اشترینان
جمعیت: 1713 نفر

نقشه و آدرس: استان لرستان، شهرستان بروجرد، بخش اشترینان، دهستان گودرزی، روستای کرکیخان