راهنما

زرشگه

روستا در لرستان، بروجرد، مرکزی
جمعیت: 1185 نفر

نقشه و آدرس: استان لرستان، شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دهستان همت آباد، روستای زرشگه