راهنما

دهنو کیزوک

روستا در خوزستان، ایذه، دهدز
جمعیت: 387 نفر

نقشه و آدرس: استان خوزستان، شهرستان ایذه، بخش دهدز، دهستان دنباله رودجنوبی، روستای دهنو کیزوک