راهنما

پل رومی

خیابان فرعی در تهران
نقشه و آدرس: تهران، الهیه، خیابان شریعتی، پل رومی