راهنما

میدان تسلیحات

میدان در تهران
نقشه و آدرس: تهران، خیابان مسیل باختر، خیابان تسلیحات، میدان تسلیحات