راهنما

لاله شرقی

(خلیل آبادی شرقی)
خیابان فرعی در تهران
نقشه و آدرس: تهران، بزرگراه ستاری شمال، لاله شرقی