راهنما

میدان خاش

میدان در تهران
نقشه و آدرس: تهران، خیابان پاسداران، خیابان بلوار دستواره جنوب، میدان خاش