راهنما

بیمارستان امام حسین

فضای درمانی در تهران
نقشه و آدرس: تهران، نظام آباد، خیابان شهید مدنی، بیمارستان امام حسین