راهنما

پارک ابن سینا

بوستان در تهران
نقشه و آدرس: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان حافظ شمالی، پارک ابن سینا