راهنما

بیمارستان دکتر شریعتی

فضای درمانی در تهران
نقشه و آدرس: تهران، بزرگراه جلال آل احمد شرق، بیمارستان دکتر شریعتی