راهنما

پارک فتح

(پارک فردوسی)
بوستان در تهران
نقشه و آدرس: تهران، خیابان سپهبد قرنی، خیابان فلاح پور، کوچه نیایی، پارک فتح