راهنما

نظام آباد

روستا در تهران، اسلامشهر، مرکزی
جمعیت: 1116 نفر

نقشه و آدرس: استان تهران، شهرستان اسلامشهر، بخش مرکزی، دهستان ده عباس، روستای نظام آباد