راهنما

زرشک

روستا در قزوین، قزوین، مرکزی
جمعیت: 190 نفر

نقشه و آدرس: استان قزوین، شهرستان قزوین، بخش مرکزی، دهستان اقبال غربی، روستای زرشک