راهنما

پارک بهمنی نژاد

(پارک امیرکبیر)
بوستان در تهران
نقشه و آدرس: تهران، شهرزیبا، بزرگراه آبشناسان غرب، فلکه یکم شهران، خیابان بلوار شهران، خیابان مخابرات، کوچه پارک، کوچه رضوان، پارک بهمنی نژاد