راهنما

پارک تورج بهمنی

بوستان در تهران
نقشه و آدرس: تهران، شهرزیبا، بزرگراه آبشناسان غرب، فلکه یکم شهران، خیابان بلوار شهران، خیابان مخابرات، کوچه پارک، کوچه رضوان، پارک تورج بهمنی