راهنما

پارک شهید نهاوندی

(پارک آرمین) (پارک شهید علیرضا نهاوندی)
بوستان در تهران
نقشه و آدرس: تهران، ابوذر، بهنام، خیابان اشرفی اصفهانی، خیابان اسکندرزاده، پارک شهید نهاوندی