راهنما

کترا

روستا در مازندران، تنکابن، نشتا
جمعیت: 1914 نفر

نقشه و آدرس: استان مازندران، شهرستان تنکابن، بخش نشتا، دهستان کترا، روستای کترا