راهنما

پارک الهام قدیم

بوستان در تهران
نقشه و آدرس: تهران، ارم، بزرگراه حکیم غرب، خیابان بلوار الهام، پارک الهام قدیم