راهنما

پارک باصفا شمالی

بوستان در تهران
نقشه و آدرس: تهران، فردوس، خیابان آیت الله کاشانی، خیابان بلوار فردوس، خیابان وفاآذر جنوبی، پارک باصفا شمالی