راهنما

گلدشت

خیابان فرعی در تهران
نقشه و آدرس: تهران، ابوذر، بهنام، خیابان اشرفی اصفهانی، خیابان پیامبر شرقی، گلدشت