راهنما

پارک مریدی

بوستان در تهران
نقشه و آدرس: تهران، باغ فیض، بزرگراه حکیم غرب، خیابان پیامبر مرکزی، کوچه جواهریان، پارک مریدی