راهنما

پارک حسین خانی

بوستان در تهران
نقشه و آدرس: تهران، باغ فیض، خیابان اشرفی اصفهانی، خیابان اکبری، خیابان 22بهمن، خیابان مهستان، کوچه شکوفه دوازدهم، پارک حسین خانی