راهنما

پارک استاد شهریار

بوستان در تهران
نقشه و آدرس: تهران، باغ فیض، بزرگراه حکیم غرب، خیابان پیامبر مرکزی، خیابان هجرت، کوچه صبح دوست، کوچه گلشن، پارک استاد شهریار