راهنما

پارک فتاحی

بوستان در تهران
نقشه و آدرس: تهران، خاک سفید، خیابان دماوند، خیابان جشنواره، کوچه فتاحی، پارک فتاحی